Disclaimer

Deze website van Fair ’n Square dient uitsluitend informatiedoeleinden. Fair ‘n Square besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Fair ‘n Square behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Deze website van Fair ‘n Square behelst generlei aanbod van Fair ‘n Square aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Fair ‘n Square tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook.

Noch door het inloggen op deze website van Fair ‘n Square noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van Fair ‘n Square ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Fair ‘n Square.

Fair ‘n Square aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Fair ‘n Square aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Fair ‘n Square of anderszins gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

De website van Fair ‘n Square is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Fair ‘n Square. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Fair ‘n Square in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.